21 productseries klimaatneutraal geproduceerd

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Waar de politiek vaak faalt vanwege nationale belangen, kunnen bedrijven op vrijwillige basis een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatbescherming. Sinds 1998 voert Schneider een professioneel milieubeleid en heeft het maatregelen genomen om de CO2-emissies te verminderen conform de EMAS, het strengste milieubeheersysteem ter wereld.

Meer informatie

Klimaatneutrale pennen

Alle artikelen tonen
Laat minder producten zien
Klimaatneutrale pennen

Intussen denken wij verder dan de eigen productievestigingen van ons bedrijf. Sinds 2014 werkt Schneider samen met ClimatePartner om nog actiever te worden op het gebied van klimaatbescherming. In samenwerking met ClimatePartner heeft Schneider de koolstofvoetafdruk voor het hele bedrijf berekend. Een koolstofvoetafdruk van een bedrijf geeft aan hoeveel CO2 door de activiteiten van een bedrijf wordt gegenereerd. De koolstofvoetafdruk omvat onder meer ook alle gerelateerde grondstoffen, transport, diensten, zakenreizen, woon-werkverkeer, enz.

Het analyseren van deze gegevens van de koolstofvoetafdruk geeft een overzicht van alle bedrijfsonderdelen en maakt het mogelijk om het reductiepotentieel op het gebied van energieverbruik, de toepassing van hulpbronnen en koolstofemissies te identificeren. Als eerste stap na de berekening worden passende strategieën ontwikkeld om juist deze emissies te vermijden of tot een minimum te beperken.

Klimaatneutrale pennen

Maar wat doen we met onvermijdelijke emissies?

Aangezien regionaal opgewekte broeikasgasemissies gelijkmatig door de gehele atmosfeer worden verdeeld, is het voor het klimaat net zo gunstig om de CO2-emissie op een andere locatie te verminderen dan waar die heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de onvermijdelijke emissies die bij Schneider worden veroorzaakt, ook kunnen worden gecompenseerd door de aankoop van koolstofcertificaten elders. De opbrengst van de koolstofcertificaten gaat naar klimaatbeschermingsprojecten die de schadelijke broeikasgassen in de atmosfeer op lange termijn verminderen, bijvoorbeeld door herbebossing of het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

Het is bewezen dat deze projecten de emissie van broeikasgassen beperken en het klimaat beschermen.

Klimaatneutrale pennen

Wat zijn de vereisten voor een klimaatbeschermingsproject?

Deze projecten, die op de vrijwillige markt worden verhandeld, moeten aan internationaal erkende criteria voldoen en door onafhankelijke controleurs worden gecertificeerd. Dit zijn altijd maatregelen die zonder dergelijke steun niet mogelijk zouden zijn. Een andere voorwaarde voor een dergelijk project is dat de besparingen blijvend moeten zijn. Er moet bijvoorbeeld voor worden gezorgd dat, in het geval van een herbebossingsgebied, bomen niet opnieuw worden gekapt. Bovendien mogen bij de klimaatbeschermingsprojecten geen besparingen dubbel worden geteld.

Aan deze voorwaarde kan alleen worden voldaan als men er voor waakt dat besparingen die met een bepaald project worden bereikt, niet al elders zijn meegerekend. Besparingen die in de EU worden gerealiseerd, hebben doorgaans een direct positief effect op de nationale broeikasgasbalans van een land en dragen zo bij tot het bereiken van de klimaatdoelstellingen van het betrokken land en de EU. Zij kunnen daarom niet worden gecertificeerd als extra besparingen voor CO2-compensatie in het kader van de vrijwillige klimaatbescherming.

Klimaatneutrale pennen

Wat betekent klimaatneutraliteit op productniveau?

Op basis van de hierboven vermelde Corporate Carbon Footprint is het ook mogelijk om de exacte hoeveelheid emissies van afzonderlijke producten met behulp van speciale software en beschikbare gegevens te berekenen. De resulterende koolstofvoetafdruk van het product zorgt voor meer transparantie en maakt de mogelijkheden zichtbaar om hierop actie te ondernemen. Op productniveau is het concept vergelijkbaar: door klimaatbeschermingsprojecten te steunen, kunnen alle onvermijdelijke emissies die bij de vervaardiging van het product ontstaan, worden gecompenseerd.

Veel productlijnen van Schneider zijn al klimaatneutraal geproduceerd en worden zonder extra kosten aan de detailhandel aangeboden. Orders van klanten, bijvoorbeeld op het gebied van promotionele schrijfwaren, kunnen op verzoek ook klimaatneutraal worden aangeboden.

In september 2014 is Schneider begonnen met het compenseren van de emissies voor de populaire Slider-serie. Daarna volgden de productseries Line-Up en Link-It, de balpen K3 Biosafe, diverse promotionele schrijfwaren en de patroonrollerfamilie One. Gedetailleerde informatie over de hoeveelheid gecompenseerde CO2 en over het project vindt u onder de ID die bij de afzonderlijke producten wordt weergegeven. Schneider vermindert en compenseert onvermijdelijke emissies voor, tijdens en na de productie. (Scope 3)

Wie dus klimaatneutrale producten koopt, levert een bijdrage aan de bescherming van het klimaat.

Naar boven