Navulinkt Maxx 650 Navulinkt - rood

Kleur: rood
Navulinkt Maxx 650 rood Vullingen voor markers by Schneider
Navulinkt Maxx 650 rood Vullingen voor markers by Schneider
Navulinkt Maxx 650 rood Vullingen voor markers by Schneider

Productbeschrijving

Navulinkt voor de Schneider Maxx 230, 233 en 280 permanent markers. Flesje met doseringsinzet en inktniveau indicator, inhoud 50 ml, kleur rood. Om de marker na te vullen, schroef de punt van de marker eraf en druppel de gewenste hoeveelheid inkt in de marker.


Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organis-men, met langdurige gevolgen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat: 1-propanol, 1-methoxy-2-propanol, C.I. Solvente Yellow 82

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Geen resultaten gevonden.