Refill station Maxx 640 Navulstation - rood

Kleur: rood
Refill station Maxx 640 rood Vullingen voor markers by Schneider
Refill station Maxx 640 rood Vullingen voor markers by Schneider

Productbeschrijving

Navulstation voor Schneider Maxx 130 en 133 permanent markers. Inhoud 30 ml, kleur rood. Plaats de marker eenvoudig in het station en deze vult zich automatisch. Teveel vullen is uitgesloten.


Gevaar
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organis-men, met langdurige gevolgen.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met lokale / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Bevat: 1-propanol, 1-methoxy-2-propanol, C.I. Solvente Yellow 82

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Geen resultaten gevonden.