Recykling tworzyw sztucznych

 • Jaka jest różnica między pojęciami utylizacja i recykling?

  Wytwarzanie i zużywanie towarów wiąże się z powstawaniem odpadów. Zwracanie tych odpadów do obiegu materiałowego po uzdatnieniu nazywa się recyklingiem. Pojęcie "utylizacji materiałów" ma to samo znaczenie.

  Odpady mogą być "utylizowane" w inny sposób, np. przez utylizację energetyczną lub termiczną. W takich procesach odpady są zgazowywane lub spalane w celu odzyskania z nich energii.

 • Co jest lepsze - recykling czy spalanie?

  Recykling i utylizacja energetyczna nie są przeciwieństwami. Z odpadów wydobywa się to, co daje się ponownie wykorzystać i przetworzyć na surowce. Nawet po recyklingu w wysokim stopniu pozostają jednak odpady, które muszą być wykorzystane w inny sposób. Odzyskiwanie energii przez spalanie lub zgazowywanie jest dlatego także racjonalnym sposobem utylizacji, ponieważ oszczędza się takie pierwotne nośniki energii, jak węgiel, ropa naftowa lub gaz.

 • Jaka jest różnica między recyklatem postprzemysłowym i recyklatem postkonsumenckim?

  Podstawą definicji recyklatu jest norma DIN EN ISO 14021. Według określonych w tej normie kryteriów tworzywo sztuczne może być nazywane tzw. „recyklatem“, jeżeli zostało ono pozyskane z odpadowego tworzywa sztucznego „po użyciu jako dobro konsumpcyjne“ (recyklat postkonsumencki) lub też zostało ono zgromadzone z innych gałęzi przemysłu (recyklat postprzemysłowy) i jest wykorzystywane do nowych produktów innego rodzaju.

  Recyklingowana butelka PET jest typowym przykładem recyklingu postkonsumenckiego. Segregowane i nieuniknione odpady z różnych gałęzi przemysłu, jak np. wykonane z tworzyw sztucznych opakowania do komponentów przeznaczonych do urządzeń medycznych, są przykładem recyklingu postprzemysłowego.

  Produkty odzyskane przez odpowiednie systemy zbiórki i zagospodarowania surowców wtórnych są uzdatniane odpowiednimi metodami do ponownego wykorzystania (np. do formowania wtryskowego).

  "Recyklatem" nie jest materiał, który w przebiegu technicznego procesu produkcyjnego występuje jako produkt wybrakowany lub nadlew i jest uzdatniany lub ponownie wykorzystywany po uzdatnieniu lub zawróceniu w tym samym procesie. Takich odpadów można uniknąć i ich ponowne wykorzystanie nie może być nazywane recyklingiem.

 • Dlaczego rozróżnia się recyklat postprzemysłowy i recyklat postkonsumencki?

  Oba rodzaje recyklingu mogą być zgodnie z normą DIN EN ISO 14021 nazywane "recyklingiem". Recyklat postprzemysłowy uzyskiwany jest z odpadu z tworzywa sztucznego jednego typu i jednego koloru, który w nieunikniony sposób powstał w przemysłowym procesie produkcyjnym. Można z niego wytworzyć nowe produkty spełniające wyższe wymagania techniczne lub optyczne. Często znaczenie ma stopień surowcowej czystości recyklatu, który może mieć ogromny wpływ na docelowe właściwości produktu.

  Recyklat postkonsumencki powstaje ze zgromadzonych produktów starych lub zużytych, opakowań, folii itd. Głównym problemem jest przy tym wielka różnorodność rodzajów tworzyw sztucznych i ich kolorów, która często uniemożliwia dokładną segregację. To ogranicza możliwości zastosowania recyklatów do produkcji nowych produktów o wysokich wymaganiach technicznych lub uzyskiwania określonych właściwości.

 • Ile "recyklingu" musi zawierać produkt z recyklatu z tworzywa sztucznego?

  Tej zawartości nie określają żadne dokładne regulacje. Kiedy jednak zawartość recyklatu jest podawana, to podany musi być procentowy udział materiału z recyklingu (zgodnie z DIN EN ISO 14021). Istnieją systemy certyfikacji, które umożliwiają badanie zawartości recyklatu przez niezależne instytucje. Norma DIN EN ISO 14021 reguluje ponadto pojęcie "recyklingu" i oddziela prawdziwy recykling od ponownego wykorzystania w procesie.

 • Jaka jest różnica między bioplastikiem i recyklatem z tworzywa sztucznego?

  Bioplastik pochodzi np. z zasobów odnawialnych, jak trzcina cukrowa, kukurydza lub kwas mlekowy z procesów fermentacji roślin.
  Natomiast recyklingowane tworzywo sztuczne ma zazwyczaj pochodzenie petrochemiczne i zawsze swoje "pierwsze życie" w postaci jakiegoś produktu za sobą. Zbiórka i przetwarzanie mogą dać mu "drugie życie" i umożliwić stanie się nowym produktem.

 • Co ma więcej sensu? Stosowanie tworzyw sztucznych z recyklatów czy bioplastików?

  Bezwzględnie stosowanie obu materiałów jest sensowne. Dwa sposoby oszczędzania zasobów nie są konkurencyjne względem siebie, ponieważ każdy z nich ma swoje prawa. Wybór materiału w dużym stopniu zależy od wymagań stawianych powstającemu produktowi. Produkty z bioplastiku, czyli pochodzące z zasobów odnawialnych, także mogą być poddawane na końcu recyklingowi. Ponadto recykling bez końca nie jest możliwy, ponieważ jakość tworzywa sztucznego po każdym recyklingu maleje.

 • Czy produkty z recyklatów z tworzyw sztucznych mogą być ponownie poddawane recyklingowi?

  Na to pytanie nie można dać ogólnej odpowiedzi. Decydującymi kryteriami są strata jakości wywoływana przez recykling i dalsza strata jakości spodziewana po kolejnych procesach recyklingu.

 • Czy tworzywo sztuczne z recyklatu jest tańsze niż nowy towar?

  W przypadku naszych zastosowań tak nie jest. Ponieważ nasza maksyma wymaga stosowania przebadanych pod kątem zawartości substancji szkodliwych recyklatów wysokiej jakości, musimy sięgać po specjalnie wybrane recyklaty z certyfikowanych źródeł. Recyklaty tworzyw sztucznych powstają w procesach uzdatniania i dlatego nie mogą być tańsze do surowca nowego. Unikanie powstawania odpadów w najwyższym możliwym stopniu lub wręcz niedopuszczanie do powstawania odpadów odpowiada naszej filozofii i leży nam bardzo na sercu. Dlatego stosujemy recyklingowane tworzywa sztuczne z przekonania i oferujemy tę wartość dodatkową bez zwiększania kosztów dla naszych klientów.

 • Czy istnieją normy dla recyklingu?

  Tak, istnieje norma DIN EN ISO 14021, która wiąże jasne przepisy z pojęciem "recyklingu". Opisuje ona także, co jest "prawdziwym recyklingiem" oraz co i jak może być odpowiednio oznaczane. Przykładowo ponownego wykorzystywania nadlewów z procesów formowania wtryskowego i ich zawracania do procesów produkcyjnych nie wolno nazywać recyklingiem. Niestety stale obserwujemy, że w wypowiedziach reklamowych innych oferentów to zagadnienie jest przedstawiane nieprawidłowo.

 • Czy ślad węglowy przy stosowaniu tworzyw sztucznych z recyklatów nie jest gorszy niż w przypadku towaru nowego?

  Nie, ponieważ do uzdatnienia recyklatu potrzeba dużo mniej energii niż do wydobycia ropy naftowej, która jest wyjściowym surowcem do produkcji tworzyw sztucznych.

Schneider pens made of recycled plastic

 • Dlaczego firma Schneider produkuje przybory pisarskie z tworzyw sztucznych?

  Tworzywo sztuczne jest bardzo wszechstronnym materiałem, umożliwiającym rozwiązania dostosowane do zastosowań. W przypadku przyborów pisarskich wysoka gęstość i stabilność są właściwościami ważnymi dla długiej żywotności, a wielkie znaczenie mają przyjemne w dotyku powierzchnie, właściwości mechaniczne, bogactwo kolorów itd. Istotną cechą tworzyw sztucznych jest także to, że są one materiałem lekkim i tanim, dzięki czemu wykonane z niego przybory pisarskie są osiągalne dla każdego.

  Możliwości łatwego i czystego napełniania, które oferujemy z wieloma naszymi produktami, gwarantują nieograniczoną użyteczność naszych przyborów pisarskich przez wiele lat.

 • Dlaczego firma Schneider stawia obecnie na tworzywa sztuczne z recyklatów?

  Od zawsze przetwarzaliśmy odpady produkcyjne przez mielenie i wykorzystywaliśmy je ponownie w cyklu produkcyjnym. Udział ponownie wykorzystywanych odpadów wynosi u nas ponad 85 %. Zgodnie z definicją nie jest on jednak recyklingiem, lecz ponownym wykorzystaniem w tym samym procesie i dotyczy odpadów możliwych do uniknięcia.

  Przez stosowanie recyklatu aktywnie pomagamy oszczędzać ciągle kurczące się zasoby surowców i źródła energii. Jest ono silnie uzależnione od wymagań stawianych powstającym z recyklatu produktom. Recyklingowane tworzywa sztuczne zaspokajają nie wszystkie wymagania techniczne i estetyczne. Ponadto konieczne jest zapewnienie stałej dostępności recyklatu w wystarczającej ilości.

 • Czy przybory pisarskie z tworzyw sztucznych z recyklatów mają wady?

  Nie idziemy na kompromisy, kiedy chodzi o jakość naszych produktów z recyklingowanych tworzyw sztucznych. Stawiamy im tak samo wysokie wymagania jakościowe, jak generalnie wszystkim innym naszym produktom. Tylko wtedy, kiedy mogą one być bez wątpliwości spełnione, podejmujemy seryjną produkcję nowych modeli. Najnowszym przykładem mogą być korpusy wielu naszych zakreślaczy, które zaczęliśmy wytwarzać z wykorzystaniem recyklatu. Charakteryzuje je taka sama wysoka jakość i tym samym długa żywotność jakimi wyróżniały się ich poprzedniki z konwencjonalnych nowych tworzyw sztucznych.

 • Jak ustala się udział recyklingu w produkcji firmy Schneider?

  Wszystkie stosowane przez nas recyklingowane tworzywa sztuczne posiadają certyfikaty notyfikowanych jednostek, potwierdzające zawartość recyklatu.

 • Czym były produkty firmy Schneider z tworzyw sztucznych z recyklatów w ich "pierwszym życiu"?

  Były one np. butelkami PET, opakowaniami do kosmetyków, artykułami higienicznymi, foliami, częściami lodówek, produktami medycznymi, urządzeniami elektrycznymi lub odpadami z żółtych worków. Te produkty są wyławiane ze strumienia odpadów, odpowiednio segregowane i uzdatniane do dalszego przetwarzania.

 • Jak firma Schneider wykazuje stosowanie tworzyw sztucznych z recyklatów?

  Odbywa się to na podstawie certyfikacji przez niezależne instytuty badawcze, jak np. DIN Certco i/lub EUCert-Plast.
 • Dlaczego produkty firmy Schneider z tworzyw sztucznych z recyklatów nie mają typowego wyglądu produktów z surowców wtórnych?

  Wykorzystywane przez nas recyklingowane tworzywa sztuczne są w niektórych przypadkach bezbarwne i dzięki temu mogą być wspaniale barwione (np. PET). Występują jednak także takie rodzaje recyklatów, które są dostępne tylko w kolorze czarnym. Naturalnie dążymy do tego, aby do produkcji seryjnej wykorzystywać w miarę możliwości czyste i kolorystycznie neutralne recyklaty, które zapewniają, że wykonane z nich produkty w niczym nie będą ustępować produktom z konwencjonalnych nowych tworzyw sztucznych. W ten sposób odpowiadamy na preferencje szerokiej grupy docelowej klientów i nie sprzedajemy oddzielnych serii "produktów ekologicznych".

 • Jak należy likwidować produkty firmy Schneider z tworzyw sztucznych z recyklatów?

  Przybory pisarskie w typowych dla gospodarstw domowych ilościach mogą być usuwane z odpadami domowymi. Tworzywa sztuczne są wtedy albo kierowane do recyklingu, albo zużywane do wytwarzania energii cieplnej.

 • Do czego odnoszą się dane o procentowej zawartości materiału z recyklingu w symbolu z trzech strzałek w firmie Schneider?

  Procentowe dane o zawartości materiału z recyklingu odnoszą się zawsze do widocznych części korpusów przyborów pisarskich. To oznacza, że procentowy udział maleje, kiedy z korpusem zintegrowane są części z konwencjonalnych tworzyw sztucznych. Jednak nawet wtedy, kiedy wszystkie części korpusu byłyby wykonane z recyklatu, podanie zawartości 100% prowadziłoby w błąd, ponieważ we wszystkich procesach przetwarzania zawsze wykorzystuje się substancje pomocnicze lub niewielkie ilości barwników.

 • Dlaczego nie wszystkie przybory pisarskie firmy Schneider są produkowane z tworzyw sztucznych z recyklatów?

  Wszystkie nasze produkty kryją w sobie szczególne właściwości jakościowe. W przypadku cienkopisu lub zakreślacza istotne jest to, że atrament w zbiorniku musi być zabezpieczony przed odparowaniem, natomiast w przypadku pióra kulkowego jego korpus musi być mocny i odporny na pękanie, aby wytrzymywał wielokrotne wymiany wkładów. Zastosowanie recyklingowanego tworzywa ma dla nas sens tylko wtedy, kiedy kluczowe dla bezkompromisowej jakości właściwości oraz dostępność na rynku i jednorodność partii są zagwarantowane. Istnieją jednak techniczne i funkcjonalne warunki, których tworzywa sztuczne z recyklingu nie mogą spełnić. Dla przykładu nasze precyzyjne końcówki z tworzywa sztucznego z mikroskopijnymi kanalikami na atrament lub mechaniczne elementy funkcjonalne z właściwościami poślizgowymi (jak te wykonane z POM) nie mogą być produkowane z tworzyw recyklingowanych.

Bio-tworzywa

 • Czym są tworzywa sztuczne na bazie bio?


  Przykładami tworzyw sztucznych na bazie biologicznej są BioPE, BioPET, octan celulozy i PLA.


  Tworzywa sztuczne na bazie bio pochodzą z odnawialnych surowców. Należą do nich skrobia kukurydziana, trzcina cukrowa lub bur

 • Jaka jest różnica terminologiczna między bioplastikiem a plastikiem na bazie bio?


  Bioplastiki obejmują zarówno tworzywa sztuczne na bazie biologicznej, jak i te biodegradowalne. Formuła "na bazie bio" jest wykorzystywana w szczególności do produkcji pochodzącej z surowców odnawialnych.

 • Ile "bio" jest potrzebne do wytworzenia materiału na bazie biologicznej?

  Nie ma dokładnych specyfikacji. Istnieją systemy certyfikacji oparte na proporcjach tworzyw sztucznych na bazie bio w materiale.

 • Czy produkty wykonane są z tworzywa sztucznego na bazie bio są biodegradowalne?

  Istnieją zarówno tworzywa biodegradowalne, jak i te nierozkładające się. Biodegradowalność nie jest cechą niezbędną ani zastrzeżoną dla tworzyw sztucznych na bazie biologicznej - niektóre tworzywa sztuczne z paliw kopalnych

 • Co oznacza biodegradowalny?

  Biodegradowalny oznacza, że materiał może zostać rozłożony przez naturalne, biologiczne procesy w uzasadnionym czasie. Jest to jednak dość ogólne stwierdzenie. Mówiąc o biodegradowalnych właściwościach materiału lub produktu

 • Czy tworzywa sztuczne oparte na bazie bio są bardziej przyjazne dla środowiska niż tworzywa sztuczne z paliw kopalnych?

  Wykorzystanie surowców odnawialnych chroni nasze ograniczone zasoby ropy naftowej oraz zmniejsza emisję CO2, w średnim porównaniu ze zwykłymi surowcami opartymi na paliwach kopalnych.

 • Czy prawdą jest, że ziemia potrzebna do uprawy tworzyw sztucznych na bazie bio konkuruje z użytkami rolnymi wykorzystywanymi do uprawy artykułów spożywczych?

  Światowa produkcja tworzyw sztucznych na bazie biologicznej na 2017 rok szacowana jest na sześć milionów ton. Mniej niż 0,1% światowych gruntów rolnych służy do uprawy wymaganych surowców. Dla porównania: wszystkie potrzebne

 • Jakie są szkodliwe skutki uprawy odnawialnych surowców do produkcji plastiku?

  Monitorujemy wykorzystanie nawozów glebowych, pestycydów i inżynierii genetycznej, a także ilość wody zużywanej do wyhodowania surowców odnawialnych. Celem na przyszłość jest zagwarantowanie, aby surowce wykorzystywane w pro

 • W jaki sposób usuwane są tworzywa sztuczne na bazie biologicznej za pomocą kompostowania?

  Tylko biodegradowalnie sformułowane tworzywa sztuczne mogą być kompostowane. Kontrolowane kompostowanie przemysłowe wymaga standardowych warunków zgodnie z EN 13432, które nie występują w naturze. Biodegradowalne tworz

 • Czy tworzywa sztuczne na bazie biologicznej można poddawać recyklingowi?

  BioPE i BioPET wykonane z surowców odnawialnych mogą być wychwycone w strumieniu recyklingu, poddane recyklingowi i ponownie wykorzystywane w taki sam sposób, jak konwencjonalne PE i PET wykonane z surowców na bazie paliw ko

Długopisy Schneider wykonane z plastiku na bazie bio

 • Dlaczego firma Schneider produkuje przybory pisarskie z tworzyw sztucznych?

  Tworzywo sztuczne jest bardzo wszechstronnym materiałem, umożliwiającym rozwiązania dostosowane do zastosowań. W przypadku przyborów pisarskich wysoka gęstość i stabilność są właściwościami ważnymi dla długiej żywotności, a wielkie znaczenie mają przyjemne w dotyku powierzchnie, właściwości mechaniczne, bogactwo kolorów itd. Istotną cechą tworzyw sztucznych jest także to, że są one materiałem lekkim i tanim, dzięki czemu wykonane z niego przybory pisarskie są osiągalne dla każdego.

  Możliwości łatwego i czystego napełniania, które oferujemy z wieloma naszymi produktami, gwarantują nieograniczoną użyteczność naszych przyborów pisarskich przez wiele lat.

 • Dlaczego Schneider stosuje tworzywa sztuczne na bazie biologicznej?

  Plastik na bazie bio nie jest nowym wynalazkiem. Pierwszym produkowanym przemysłowo tworzywem sztucznym był bioplastik - celuloid - wyprodukowany po raz pierwszy w 1869 roku. Pierwsze tworzywa sztuczne oparte na paliwach kop

 • Czy artykuły piśmiennie wykonane z tworzyw sztucznych na bazie biologicznej mają jakieś wady?

  Absolutnie nie. Nasze artykuły piśmiennicze z plastiku na bazie bio nie wykazują żadnych wad w porównaniu z podobnymi produktami wykonanymi z konwencjonalnego plastiku na bazie paliw kopalnych. Dzieje się tak dlatego, że sto

 • W jaki sposób określa się udział materiału pochodzenia biologicznego?

  Od 2010 r. w Niemczech dostępna jest niezależna certyfikacja produktów biologicznych. Jednostka certyfikująca DIN CERTCO wprowadziła do tego celu "znak potwierdzający zgodność z normami biologicznymi". Zawartość węgla na baz

 • Dlaczego nie można produkować artykułów piśmienniczych wykonanych w 100% z tworzyw sztucznych na bazie bio?


  Rozwój tworzyw sztucznych na bazie bio nadal trwa. Nie jest jeszcze możliwe wyprodukowanie wszystkich surowców niezbędnych do ich produkcji za pomocą odnawialnych źródeł. Dlatego niektóre tworzywa sztuczne na bazie biologicz

 • W jaki sposób nasze długopisy wykonane z plastiku na bazie biologicznej mogą mieć tak żywe kolory, mimo że są bioproduktami?


  Pomimo wysokiej zawartości RRM, plastiki z tworzyw sztucznych na bazie bio skonfigurowane do naszych zastosowań mogą być barwione na fantastyczne kolory. Użyte przez nas barwniki zostały specjalnie opracowane do naszych celó

 • Dlaczego nie wszystkie artykuły piśmienne Schneidera wykonane są z platiku na bazie bio?

  Używamy dużej liczby różnych rodzajów tworzyw sztucznych. Przejście na tworzywa sztuczne oparte na bio wymaga intensywnego procesu rozwoju. Nie wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych na bazie biologicznej mają właściwości wyma

 • Dlaczego używamy plastiku na bazie bio, a nie tworzywa sztucznego z recyklingu?

  Te dwie metody oszczędzania zasobów nie powinny konkurować ze sobą, ponieważ obie mają swoje zalety. Wybór metody zależy od wymagań stawianych ostatecznemu produktowi. Oprócz tworzyw sztucznych opartych na masie bio stosujem

 • Jak należy zutylizować długopisy wykonane z plastiku na bazie bio?

  Przyrządy do pisania można zutylizować w normalnych ilościach domowych w zwykłych odpadach domowych. Nie ma znaczenia, czy zbiorniczek na atrament wykonany jest z plastiku na bazie bio, czy nie. Po jej usunięciu tworzywo szt

 • W jaki sposób planowany jest dalszy rozwój w firmie Schneider?

  Tworzywa sztuczne na bazie bio dają ogromny potencjał. Już teraz korzystamy z dostępnych na rynku tworzyw na bazie bio i staramy się pomóc w opracowaniu dla nich optymalnych procesów produkcyjnych.

What does climate neutrality mean?

What is a climate protection project?

Climate protection at Schneider?

Czy Twoje pytanie pozostało bez odpowiedzi?
Skontaktuj się z nami

Do formularza kontaktowego