Cartridge Maxx Eco 655 Kartridże - black

Kolor: black
Cartridge Maxx Eco 655 black Wkłady do markerów by Schneider
Cartridge Maxx Eco 655 black Wkłady do markerów by Schneider
Cartridge Maxx Eco 655 black Wkłady do markerów by Schneider

Opis produktu

Trzy czarne naboje do łatwego, czystego napełniania markerów do tablic i flipchartów Schneider Maxx Eco 110. Każdy nabój eliminuje potrzebę zakupu nowego markera.


Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Zawiera: 1-propanol

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.