Refill bottle Maxx 650 Refill butelka - red

Kolor: red
Refill bottle Maxx 650 red Wkłady do markerów by Schneider
Refill bottle Maxx 650 red Wkłady do markerów by Schneider
Refill bottle Maxx 650 red Wkłady do markerów by Schneider

Opis produktu

Tusz do napełniania markerów permanentnych Schneider Maxx 230,233 oraz 280. Pojemnik z dozownikiem kroplowym i wskazaniem ilości napełnienia, pojemność: 50 ml, kolor: czerwony. Do napełnienia odkręcić końcówkę markera i dozować po kropli żądaną ilość.


Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powo-dując długotrwałe skutki.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Zawiera: 1-propanol, 1-metoksy-2-propanol, C.I. Solvente Yellow 82

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.