Ochrona danych

I. Nazwisko i adres administratora

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych ustaw państw członkowskich o ochronie danych oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Schneider Schreibgeräte GmbH
Tennenbronn,
Schwarzenbach 9,
78144 Schramberg,
Telefon: +49 (0) 7729 - 888 0
Website: schneiderpen.com
E-Mail: e1ffpinfow9cvv@schneiderpen.del32sd

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: w9cvvdatenschutzl32sd@schneiderpen.dewe232h oraz pod wyżej podanym adresem pocztowym. Wszelką korespondencję prosimy przesyłać z dopiskiem: Ochrona danych.

II. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz sposób i cel ich wykorzystania.

1. Udostępnianie strony internetowej

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej nasz system automatycznie pobiera dane i informacje z systemu wywołującego komputera.

Zbierane są przy tym następujące dane:

 • Informacja o stosowanym systemie operacyjnym
 • Informacja o rodzaju przeglądarki i jej wykorzystywanej wersji
 • Adres IP użytkownika
 • Data i godzina dostępu
 • Strony internetowe, z których system użytkownik uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej

Dane są zapisywane również w plikach dziennika (logfiles) naszego systemu. Nie są one przy tym zapisywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną okresowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Okresowe przechowywanie adresu przez system jest konieczne, aby umożliwiać wysyłanie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zatrzymany na czas sesji.

Zapisywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia zdolności funkcjonowania strony internetowej. Ponadto te dane służą nam do optymalizacji strony internetowej i do zapewniania bezpieczeństwa naszych technicznych systemów informacyjnych. W tym kontekście analiz danych do celów marketingowych nie przeprowadza się.

W tych celach leży także nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. Okres przechowywania

Dane są usuwane, kiedy nie są już konieczne dla osiągnięcia celu ich zebrania. W przypadku zbierania danych do celów udostępnienia strony internetowej następuje to po upływie siedmiu dni. Tych danych nie można przyporządkować do określonych osób.

e. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Zbieranie danych do celów udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne dla działania strony internetowej. Dlatego użytkownikowi nie przysługuje żadna możliwość sprzeciwu.

2. Stosowanie cookies

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które są zapisywane w systemie komputerowym użytkownika w przeglądarce internetowej wzgl. przez przeglądarkę internetową. Kiedy użytkownik wywołuje stronę internetową, cookie może zostać zapisane w jego systemie operacyjnym. To cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony.

Stosujemy cookies, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają możliwości identyfikacji przeglądarki wywołującej także po zmianie strony.

W cookies zatrzymywane i przekazywane są przy tym następujące dane:

 • Koszyk
 • Informacje do logowania
 • Informacje o śledzeniu dla Google Analytics
 • Informacje o sesji dla PayPal Plus
 • Informacja, czy „ostrzeżenie” o cookies zostało potwierdzone

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Celem stosowania technicznie koniecznych cookies jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowana cookies. Wymagają one, aby przeglądarka była rozpoznawana także po zmianie strony.

Potrzebujemy cookies do następujących zastosowań:

Zebrane za pomocą technicznie koniecznych cookies dane użytkowników nie są wykorzystywane do tworzenia profilów użytkowników.

Poprzez opcjonalne pliki cookie, uzupełniamy Państwa wizytę na stronie o praktyczne informacje, które nie są istotne dla funkcjonowania strony:

 • Google Analytics do analizy ogólnych zachowań użytkowników, które są rejestrowane na naszej stronie wyłącznie w celu ulepszenia oferty zgodnie życzeniami klientów
 • Umantis, aby umieścić aktualne oferty pracy na naszej stronie "Kariera". Dalsze informacje można znaleźć w polityce prywatności Haufe: https://www.haufe.de/datenschutzerklaerung_24_360.html
 • Usługi Google w zakresie wideo z YouTube, map, uzupełniania adresów lub pytań dotyczących bezpieczeństwa

Możesz zmienić ustawienia plików cookie w każdej chwili utaj

d. Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usuwania

Cookies są umieszczane w komputerze użytkownika i z niego przekazywane na naszą stronę internetową. Dlatego mają Państwo jako użytkownicy pełną kontrolę wykorzystywania cookies. Przez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej mogą Państwo wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie cookies. Już zapisane cookies można w każdym czasie usunąć. Może to także odbywać się automatycznie. Po usunięciu cookies pochodzących z naszej strony internetowej dostępność do wszystkich funkcji strony internetowej może być ograniczona.

3. Proces zamawiania

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Przy korzystaniu ze sklepu online zatrzymywane są wszystkie dane wprowadzone przez klienta w procesie zamówienia. Należą do nich:

 • Firma
 • Nazwisko, imię
 • Adres
 • Dane liczbowe
 • Adres e-mailowy

b. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych, przekazywanie danych

Związane z zamówieniem przetwarzanie danych służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Te dane, które są bezwzględnie konieczne dla wysyłki lub realizacji zlecenia, są przekazywane usługodawcom. Kiedy przechowywanie Państwa danych nie jest już konieczne lub ustawowo nakazane, są one usuwane.

c. Okres przechowywania

Dane są usuwane, kiedy nie są już konieczne dla osiągnięcia celu ich zebrania.

W procesie zamawiania w ramach wykonania umowy lub wprowadzania w życie środków przedumownych ma to miejsce wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do wykonania umowy. Także po zakończeniu umowy występować może konieczność zatrzymania danych osobowych partnera umownego, umożliwiającego wypełnienie zobowiązań umownych lub ustawowych, jak np. ustawowych obowiązków przechowywania.

d. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Dane są konieczne dla wypełnienia umowy lub wprowadzania w życie środków przedumownych. Dlatego wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy na przeszkodzie nie stoją żadne umowne lub ustawowe zobowiązania.

4. Rejestracja

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej oferujemy użytkownikom możliwość zarejestrowania się z podaniem ich danych osobowych. Te dane są wprowadzane do maski wprowadzania, przekazywane do nas i przez nas przechowywane. Nie są one przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji zbieramy następujące dane:

 • Firma
 • Imię, nazwisko
 • Ulica i numer domu
 • Kod pocztowy
 • Kraj
 • Numer telefonu
 • E-mail

W momencie rejestracji zatrzymywane są ponadto następujące dane:

 • Data i godzina rejestracji

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Rejestracja służy wykonaniu umowy, której stroną jest użytkownik, lub wprowadzeniu w życie środków przedumownych; dlatego podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Rejestracja użytkownika jest konieczna dla wykonania umowy z użytkownikiem lub wprowadzenia w życie środków przedumownych. Wykonanie Państwa zamówień wymaga od nas dysponowania danymi kontaktowymi i rozliczeniowymi partnera umownego w czasie ważności umowy. Po rejestracji dane nie muszą być wprowadzane dla każdego zamówienia na nowo.

d. Okres przechowywania

Dane są usuwane, kiedy nie są już konieczne dla osiągnięcia celu ich zebrania.

W procesie rejestracji w ramach wykonywania umowy lub wprowadzania w życie środków przedumownych ma to miejsce wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do wykonania umowy. Także po zakończeniu umowy występować może konieczność zatrzymania danych osobowych partnera umownego, umożliwiającego wypełnienie zobowiązań umownych lub ustawowych, jak np. ustawowych obowiązków przechowywania. W tym przypadku ze względu na charakter umowy ma to miejsce w czasie ważności umowy i w odpowiednim następującym po tym czasie okresie.

e. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Dane są konieczne dla wypełnienia umowy lub wprowadzania w życie środków przedumownych. Dlatego wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, kiedy na przeszkodzie nie stoją żadne umowne lub ustawowe zobowiązania.

5. Formularz kontaktowy i kontakt e-mailowy

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do nawiązania elektronicznego kontaktu z nami. Kiedy użytkownik wykorzystuje tę możliwość, dane wprowadzone do maski wprowadzania są przekazywane do nas i przez nas przechowywane. Tymi danymi są:

 • Pani/Pan
 • Imię, nazwisko
 • Ulica, kod pocztowy, miasto
 • Kraj
 • Telefon
 • Faks
 • E-mail
 • Wiadomość

W momencie wysyłania wiadomości zatrzymywane są ponadto następujące dane:

 • Data i godzina nawiązania kontaktu

Alternatywnie możliwy jest kontakt z wykorzystaniem udostępnionego adresu e-mailowego. W tym przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazane w e-mailu.

W tym kontekście dane nie są przekazywane osobom trzecim. Są one wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych przekazanych w trakcie przesyłania e-maila, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania służy nam tylko do obsługi nawiązywania kontaktów. W przypadku nawiązania kontaktu przez pocztę elektroniczną występuje przy tym także wymagany uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

Inne przetworzone podczas procesu wysyłania dane osobowe służą do zapobiegania nadużyciom formularza kontaktowego i do zapewnienia bezpieczeństwa naszych technicznych systemów informacyjnych.

d. Okres przechowywania

Dane są usuwane, kiedy nie są już konieczne dla osiągnięcia celu ich zebrania. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania formularza kontaktowego i danych przesłanych pocztą elektroniczną następuje to po zakończeniu danej konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja jest zakończona wtedy, kiedy z okoliczności może wynikać, że dany stan faktyczny został ostatecznie wyjaśniony.

Dane osobowe podane podczas procesu wysyłania nie są dodatkowo zatrzymywane.

Jeżeli kontakt prowadzi do zainicjowania lub zawarcia umowy, dane są usuwane, kiedy nie są już konieczne dla wykonania umowy. Także po zawarciu umowy występować może konieczność zatrzymania danych osobowych partnera umownego, umożliwiającego wypełnienie zobowiązań umownych lub ustawowych, jak np. ustawowych obowiązków przechowywania. W tym przypadku ze względu na charakter umowy ma to miejsce w czasie ważności umowy i w następującym po tym czasie okresie 10 lat.

e. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Kiedy użytkownik nawiązuje kontakt z nami za pomocą e-maila, to może on w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Państwa sprzeciw mogą Państwo wysłać w każdym czasie na adres we232hdatenschutzw9cvv@schneiderpen.deu2zd. Wszystkie dane osobowe, które zostały zatrzymane w trakcie nawiązywania kontaktu, zostaną w tym przypadku usunięte.

6. Wykorzystywanie Google Analytics

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Ta strona internetowa wykorzystuje oferowaną przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) usługę „Google Analytics“ do analizy wykorzystywania strony internetowej przez użytkowników. Usługa wykorzystuje „cookies” - pliki tekstowe przechowywane w Państwa komputerze. Gromadzone przez cookies informacje są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej działa funkcja anonimizacji IP. Adresy IP użytkowników są skracane w granicach krajów członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To skrócenie powoduje usunięcie odniesienia do Państwa osoby z Państwa adresu IP. W ramach umów o przetwarzaniu danych na zlecenie, które operatorzy stron internetowych zawierają z Google Inc., ta firma na podstawie zgromadzonych informacji sporządza analizy wykorzystywania stron internetowych oraz aktywności na stronach internetowych i świadczy usługi związane z korzystaniem z Internetu.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c. Cel przetwarzania danych

Ta usługa umożliwia nam analizowanie aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej.

d. Okres przechowywania

Okres przechowywania odpowiada najkrótszemu możliwemu okresowi 14 miesięcy.

e. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie cookies w Państwa urządzeniu przez wprowadzenie odpowiednich ustawień w Państwa przeglądarce. Jeżeli Państwa przeglądarka nie będzie przyjmowała cookies, nie będą Państwo mieli gwarancji nieograniczonego dostępu do wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Ponadto mogą Państwo za pomocą wtyczki przeglądarki uniemożliwić przesyłanie zebranych przez cookies informacji (włącznie z Państwa adresem IP) do Google Inc. i ich wykorzystywanie przez Google Inc.. Ten link prowadzi Państwa do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Po potwierdzeniu linku na Państwa nośniku danych zainstalowane zostanie cookie typu opt-out. Zwracamy uwagę na to, że przy usuwaniu wszystkich plików z Państwa komputera usunięte zostanie także to opt-out-cookie i będziecie Państwo musieli zainstalować je na nowo. Opt-out-cookie jest instalowane w przeglądarkach i komputerach. Jeżeli odwiedzacie Państwo nasze strony internetowe z domu i z pracy lub przez różne przeglądarki, to muszą Państwo aktywować opt-out-cookie w różnych przeglądarkach wzgl. różnych komputerach. Dalsze informacje o wykorzystywaniu danych przez Google Inc. znajdą Państwo tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

7. Facebook Pixel

a. Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje Facebook Pixel serwisu społecznościowego "Facebook" (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA).

Dzięki Facebook Pixel, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane Użytkownikom naszej strony internetowej, gdy odwiedzą oni Facebook. Facebook Pixel umożliwia pomiar, ocenę i optymalizację skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Poprzez Facebook Pixel Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem Facebook'a i otrzymuje informację, że jako Użytkownik odwiedziłeś naszą stronę internetową. Facebook łączy Twoją wizytę z Twoim kontem na Facebook'u. Strona ta nie posiada wiedzy na temat przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook.

b. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną korzystania z Facebook Pixels jest art. 6 (1) a) DSGVO.

c. Cel przetwarzania danych

Korzystając z Facebook Pixel, dążymy do tego, aby wyświetlać reklamy na Facebooku umieszczane przez nas tylko tym Użytkownikom Facebook'a, którzy również są zainteresowani naszą ofertą. Z pomocą Facebook Pixel chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu Użytkowników.

d. Okres przechowywania

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także przysługujących Ci praw w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności, znajdziesz w polityce prywatności portalu Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Nie udostępniamy Facebookowi żadnych danych klientów. Więcej informacji na temat swoich praw dot. ochrony danych i opcji ustawień prywatności znaleźć można pod linkami: https://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/help/186325668085084

e. Możliwość sprzeciwu i usuwania

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystaniu Facebook Pixel, otwierając ustawienia plików cookies tutaj lub za pośrednictwem linku w stopce tej witryny i dezaktywując "Facebook Pixel".

8. Wykorzystywanie YouTube

Na naszej stronie internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO korzystamy z usług Google LLC, aby zwiększać atrakcyjność naszej strony internetowej dla Państwa, jako użytkownika. Cel, który chcemy w ten sposób osiągnąć, stanowi uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za zgodność tych usług z zasadami ochrony danych ponosi ich dostawca.

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki serwisu YouTube, którego operatorem jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dalsze informacje o postępowaniu z danymi użytkowników znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Opisane przetwarzanie danych mogą Państwo dezaktywować pod następującym linkiem: https://adssettings.google.com/authenticated.

III. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Prawa osób, których dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są Państwa dane osobowe, to są Państwo osobą, której dane dotyczą, w rozumieniu RODO i przysługują Państwu następujące prawa w stosunku do administratora:

Mają Państwo prawo:

 • żądania informacji o Państwa przetwarzanych przez nas danych osobowych na podstawie art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowym okresie przechowywania, prawie do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwie, prawie do złożenia skargi, pochodzeniu Państwa danych, o ile nie zostały one zebrane przez nas, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także ew. istotnych informacji o ich szczegółach;
 • żądania bezzwłocznego sprostowania nieprawdziwych lub uzupełnienia niekompletnych przechowywanych u nas Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia Państwa przechowywanych u nas danych osobowych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli złożyli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
 • żądania wydania Państwa udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do przesłania tych danych do innego administratora na podstawie art. 20 RODO;
 • wycofania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie na podstawie art. 7 ust. 3 RODO. Wycofanie zgody spowoduje, że nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych, które opierało się na Państwa zgodzie; i
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO. Z reguły mogą Państwo zwracać się w tym celu do organu nadzorczego właściwego dla Państwa zwykłego miejsca pobytu lub miejsca pracy lub dla naszej siedziby.

2. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane ze względu na uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, to zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile istnieją wynikające z Państwa szczególnej sytuacji powody ku temu lub sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo do sprzeciwu bez powoływania się na szczególną sytuację, które zostanie przez nas uznane.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z Państwa prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy e-mail wysłany na adres w112hdatenschutzl32sd@schneiderpen.dew112h.

3. Bezpieczeństwo danych

Do obsługi wizyt na stronie internetowej wykorzystujemy poszerzony protokół szyfrowania (Secure Socket Layer) w powiązaniu z każdorazowo najwyższym stopniem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, to zamiast niego stosujemy technologię 128-bitowego klucza szyfrującego (128-Bit v3). Czy przesyłanie naszych poszczególnych stron internetowych jest szyfrowane, mogą Państwo rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki wzgl. symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku adresów Państwa przeglądarki.

Ponadto stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa do zabezpieczania Państwa danych przed przypadkowymi i umyślnymi manipulacjami, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco ulepszane odpowiednio do postępów technologicznych.