Refill station Maxx 669 Refill station - green

Kolor: green
Refill station Maxx 669 green Wkłady do markerów by Schneider
Refill station Maxx 669 green Wkłady do markerów by Schneider

Opis produktu

Stacja napełniająca do markerów Maxx 250, o pojemności 30 ml. Kolor: zielony Wstawić tylko marker do stacji, a napełni się automatycznie. Przepełnienie jest niemożliwe.


Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powo-dując długotrwałe skutki

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Zawiera: 1-propanol, 1-metoksy-2-propanol, C.I. Basic Yellow 37

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.