Refill station Maxx 640 Refill station - red

Kolor: red
Refill station Maxx 640 red Wkłady do markerów by Schneider
Refill station Maxx 640 red Wkłady do markerów by Schneider

Opis produktu

Stacja do uzupełniania tuszu w markerach permanentnych Schneider Maxx 130 i 133. Pojemność: 30 ml, kolor: czerwony. Wstawić tylko marker do stacji, a napełni się automatycznie. Przepełnienie jest niemożliwe.


Niebezpieczeństwo
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, powo-dując długotrwałe skutki.

VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawartość/pojemnik usuwać dzgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi.

Zawiera: 1-propanol, 1-metoksy-2-propanol, C.I. Solvente Yellow 82

Schneider Schreibgeräte GmbH · Schwarzenbach 9 · 78144 Schramberg
Niemcy
Tel.: +49 (0) 7729 - 888 0 · www.schneiderpen.com
Nie znaleziono wyników.